వెబ్ అదనపు: పాల్ సైమన్ తన వినికిడి లోపం నుండి నేర్చుకున్నాడు, మళ్లీ ప్రదర్శన ఇవ్వాలని ఆశిస్తున్నాడు

[ad_1]

వెబ్ అదనపు: పాల్ సైమన్ తన వినికిడి లోపం నుండి నేర్చుకున్నాడు, మళ్లీ ప్రదర్శన ఇవ్వాలని ఆశిస్తున్నాడు – CBS న్యూస్


Watch CBS NewsSinger-songwriter Paul Simon started losing his hearing about two years ago, while working on his latest album “Seven Psalms.” He talks with Anthony Mason about learning to accept his hearing loss, and why he remains hopeful he can find a way to perform again.

Be the first to know

Get browser notifications for breaking news, live events, and exclusive reporting.


[ad_2]

Source link

Leave a Comment