“ది ప్రైస్ ఈజ్ రైట్” కొత్త ఇంటి కోసం ఐకానిక్ టెలివిజన్ సిటీ స్టూడియో నుండి బయలుదేరింది

[ad_1]

“ది ప్రైస్ ఈజ్ రైట్” కొత్త ఇంటి కోసం ఐకానిక్ టెలివిజన్ సిటీ స్టూడియో నుండి బయలుదేరింది – CBS న్యూస్


Watch CBS NewsAfter more than 50 years at its iconic Television City studio in Los Angeles, “The Price is Right” is moving to a new home in nearby Glendale. Jamie Wax has more.

Be the first to know

Get browser notifications for breaking news, live events, and exclusive reporting.


[ad_2]

Source link

Leave a Comment