టైటాన్ సబ్ ఇంప్లోషన్ తర్వాత పరిశోధకులు సమాధానాల కోసం వెతుకుతున్నారు

[ad_1]

పరిశోధకులు టైటాన్ సబ్ ఇంప్లోషన్ తర్వాత సమాధానాల కోసం వెతుకుతారు – CBS వార్తలు


Watch CBS NewsOfficials are investigating what went wrong aboard the Titan submersible as passengers’ families mourn the loss of their loved ones. An international coalition remains on site scouring the Atlantic Ocean for more debris from the vessel. CBS News correspondent Roxana Saberi reports from Boston.

Be the first to know

Get browser notifications for breaking news, live events, and exclusive reporting.


[ad_2]

Source link

Leave a Comment