కొత్త అధ్యయనాలు సాధ్యం బరువు తగ్గించే మాత్రలను పరిశీలిస్తాయి

[ad_1]

కొత్త అధ్యయనాలు సాధ్యం బరువు తగ్గించే మాత్రలను పరిశీలిస్తాయి – CBS వార్తలు


Watch CBS NewsCBS News medical contributor Dr. Celine Gounder joins “CBS Mornings” to discuss new research on daily weight loss drugs that are currently in development.

Be the first to know

Get browser notifications for breaking news, live events, and exclusive reporting.


[ad_2]

Source link

Leave a Comment